Radeon™ RX 7800 XT 合金
型 号:
AH-78XT16TCBR
更新时间:
2023-12/2023-12
软体语言:
中/英
文件大小:
641MB/641MB
软件描述:

Adrenalin 23.12.1 (WHQL)
Adrenalin 23.12.1 (WHQL)

Radeon™ RX 7800 XT 星空
型 号:
AH-78XT16TSBR
更新时间:
2023-12/2023-12
软体语言:
中/英
文件大小:
641MB/641MB
软件描述:
Adrenalin 23.12.1 (WHQL)
Adrenalin 23.12.1 (WHQL)
Radeon™ RX 7700 XT 合金PRO
型 号:
AH-77XT12TCBR
更新时间:
2023-09/2023-09
软体语言:
中/英
文件大小:
625MB/625MB
软件描述:
Adrenalin 23.9.1 (WHQL)
Adrenalin 23.9.1 (WHQL)
Radeon™ RX 7700 XT 星空PRO
型 号:
AH-77XT12TSBR
更新时间:
2023-09/2023-09
软体语言:
中/英
文件大小:
625MB/625MB
软件描述:
Adrenalin 23.9.1 (WHQL)
Adrenalin 23.9.1 (WHQL)
Radeon™ RX 7700 XT 合金
型 号:
AH-77XT12DCBR
更新时间:
2023-09/2023-09
软体语言:
中/英
文件大小:
625MB/625MB
软件描述:
Adrenalin 23.9.1 (WHQL)
Adrenalin 23.9.1 (WHQL)
Radeon™ RX 7700 XT 星空
型 号:
AH-77XT12DSBR
更新时间:
2023-09/2023-09
软体语言:
中/英
文件大小:
625MB/625MB
软件描述:
Adrenalin 23.9.1 (WHQL)
Adrenalin 23.9.1 (WHQL)
Radeon™ RX 7600 合金
型 号:
AH-76XL8TCBR
更新时间:
2023-09/2023-09
软体语言:
中/英
文件大小:
625MB/625MB
软件描述:
Adrenalin 23.9.1 (WHQL)
Adrenalin 23.9.1 (WHQL)
Radeon™ RX 7600 合金
型 号:
AH-76XL8DCBR
更新时间:
2023-09/2023-09
软体语言:
中/英
文件大小:
625MB/625MB
软件描述:
Adrenalin 23.9.1 (WHQL)
Adrenalin 23.9.1 (WHQL)
Radeon™ RX 7900 XTX 超合金
型 号:
AH-79XTX24TC5BR
更新时间:
2023-09/2023-09
软体语言:
中/英
文件大小:
625MB/625MB
软件描述:
Adrenalin 23.9.1 (WHQL)
Adrenalin 23.9.1 (WHQL)
Radeon™ RX 7900 XTX 星空
型 号:
AH-79XTX24TSBR
更新时间:
2023-09/2023-09
软体语言:
中/英
文件大小:
625MB/625MB
软件描述:
Adrenalin 23.9.1 (WHQL)
Adrenalin 23.9.1 (WHQL)
Radeon™ RX 7900 XT 星空
型 号:
AH-79XT20TSBR
更新时间:
2023-09/2023-09
软体语言:
中/英
文件大小:
625MB/625MB
软件描述:
Adrenalin 23.9.1 (WHQL)
Adrenalin 23.9.1 (WHQL)
Radeon™ RX 6950 XT 合金
型 号:
AH-695XATCBR
更新时间:
2021-06/2023-06/2023-06
软体语言:
中/英
文件大小:
656MB/596MB/596MB
软件描述:
Adrenalin Edition for Radeon™ RX 6950 XT,
Radeon™ RX 6750 XT and Radeon™ RX 6650 XT (Windows 7)
Adrenalin 23.5.2 (WHQL)
Adrenalin 23.5.2 (WHQL)
Radeon™ RX 6900 XT 超合金
型 号:
AH-69XTATCBR
更新时间:
2022-06/2023-06/2023-06
软体语言:
中/英
文件大小:
656MB/596MB/596MB
软件描述:
Adrenalin 22.6.1 (WHQL)
Adrenalin 23.5.2 (WHQL)
Adrenalin 23.5.2 (WHQL)
Radeon™ RX 6900 XT 合金
型 号:
AH-69XTALCBR
更新时间:
2022-06/2023-06/2023-06
软体语言:
中/英
文件大小:
656MB/596MB/596MB
软件描述:
Adrenalin 22.6.1 (WHQL)
Adrenalin 23.5.2 (WHQL)
Adrenalin 23.5.2 (WHQL)
Radeon™ RX 6800 XT 合金
型 号:
AH-68XTATCBR
更新时间:
2022-06/2023-06/2023-06
软体语言:
中/英
文件大小:
656MB/596MB/596MB
软件描述:
Adrenalin 22.6.1 (WHQL)
Adrenalin 23.5.2 (WHQL)
Adrenalin 23.5.2 (WHQL)
Radeon™ RX 6750 XT 合金
型 号:
AH-675XT12TSBR
更新时间:
2021-06/2023-06/2023-06
软体语言:
中/英
文件大小:
656MB/596MB/596MB
软件描述:
Adrenalin Edition for Radeon™ RX 6950 XT,
Radeon™ RX 6750 XT and Radeon™ RX 6650 XT (Windows 7)
Adrenalin 23.5.2 (WHQL)
Adrenalin 23.5.2 (WHQL)
Radeon™ RX 6700 XT 合金
型 号:
AH-67XTYTSBR
更新时间:
2022-06/2023-06/2023-06
软体语言:
中/英
文件大小:
656MB/596MB/596MB
软件描述:
Adrenalin 22.6.1 (WHQL)
Adrenalin 23.5.2 (WHQL)
Adrenalin 23.5.2 (WHQL)
Radeon™ RX 6650 XT 合金
型 号:
AH-665XT8DSBR
更新时间:
2021-06/2023-06/2023-06
软体语言:
中/英
文件大小:
656MB/596MB/596MB
软件描述:
Adrenalin Edition for Radeon™ RX 6950 XT,
Radeon™ RX 6750 XT and Radeon™ RX 6650 XT (Windows 7)
Adrenalin 23.5.2 (WHQL)
Adrenalin 23.5.2 (WHQL)
Radeon™ RX 6600 XT 合金
型 号:
AH-66XT8TCBR
更新时间:
2022-02/2023-06/2023-06
软体语言:
中/英
文件大小:
655MB/596MB/596MB
软件描述:
RX 6600/RX 6600 XT for Win7
Adrenalin 23.5.2 (WHQL)
Adrenalin 23.5.2 (WHQL)
Radeon™ RX 6600 星空
型 号:
AH-66XL8DSBRJ
更新时间:
2022-02/2023-06/2023-06
软体语言:
中/英
文件大小:
655MB/596MB/596MB
软件描述:
RX 6600/RX 6600 XT for Win7
Adrenalin 23.5.2 (WHQL)
Adrenalin 23.5.2 (WHQL)
Radeon™ RX 6600 星空
型 号:
AH-66XL8DSBR
更新时间:
2022-02/2023-06/2023-06
软体语言:
中/英
文件大小:
655MB/596MB/596MB
软件描述:
RX 6600/RX 6600 XT for Win7
Adrenalin 23.5.2 (WHQL)
Adrenalin 23.5.2 (WHQL)
Radeon™ RX 6500 XT 探索
型 号:
AH-65XT4DSBR
更新时间:
2022-06/2023-06/2023-06
软体语言:
中/英
文件大小:
655MB/596MB/596MB
软件描述:
Adrenalin 22.6.1 (WHQL)
Adrenalin 23.5.2 (WHQL)
Adrenalin 23.5.2 (WHQL)
Radeon™ RX 6400 探索
型 号:
AH-64XL4SSNR
更新时间:
2022-06/2023-06/2023-06
软体语言:
中/英
文件大小:
655MB/596MB/596MB
软件描述:
Adrenalin 22.6.1 (WHQL)
Adrenalin 23.5.2 (WHQL)
Adrenalin 23.5.2 (WHQL)
Radeon™ RX 550 探索
型 号:
AH-55XH4SSNR
更新时间:
2022-06/2023-06/2023-06
软体语言:
中/英
文件大小:
656MB/596MB/596MB
软件描述:
Adrenalin 22.6.1 (WHQL)
Adrenalin 23.5.2 (WHQL)
Adrenalin 23.5.2 (WHQL)